سخنی پیرامون توسل
48 بازدید
ناشر: دفتر نشر برگزیده
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-7732-86-4
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در ترجمه ی حاضر ساختار عرفی و اجتماعی توسل نیز سیره ی قطعی عقلایی در مساله ی توسل تیین گردیده است. ضمن ان که به جواز توسل از بعد عقلی با توجه به قاعده ی محال بودن طفره اشاره گردیده است. به تصریح نگارنده: طفره رفتن به معنای جستن در ارتفاع است و به معنای مطلق جستن و در اصطلاح معقول انتقال جسم است از جزء مسافتی به جزء دیگر بدون گذشتن از مسافت متوسط. در نظام تکوین اگر موجودی به سمت کمال حرکت کند باید کمال دانی و کمالات در مرتبه ی نازل را طی کند تا به کمال عالی نایل شود بدون رسیدن به ان کمال ها وصول به کمال عالی طفره بوده و محال است. محال بودن طفره یک قاعده ی عقلی است و قایل تخصیص نیست و شامل نظام تشریع نیز می شود. کسی که قابلیت دریافت قوانین و دستورات الهی را به نحو مستقیم ا زخدای متعال ندارد باید متوسل به کسی شود که این قابلیت را دارد. بدون توسل به رسول و وصی رسول نمی توان از محتوای وحی و خواست خدای متعال اگاه شد. زیرا اعتقاد به رسول جدای از اعتقاد به وحی رسول طفره بوده و طفره محال است . در پایان نیز به برخی از شبهات در خصوص توسل پاسخ داده شده است.